Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
3rd World Willow and Weaving Festival
21-23.08.2015
Oficjalna strona III Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu. Patronat miasta i gminy Nowy Tomyśl
test

Statut

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO   STOWARZYSZENIA  PLECIONKARZY I WIKLINIARZY  

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1.
          1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy –Nowy Tomyśl, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną.
2.    Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a tymczasową siedzibą władz Nowotomyski Ośrodek Kultury,
ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl.
§3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§5.
1.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2.    O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. I, bądź wystąpienia z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II – Cele i sposoby działania.
§6.
Celem Stowarzyszenia jest:
1)    dbałość o interesy plecionkarzy i wikliniarzy z Nowego Tomyśla oraz z całego kraju,
2)    ochrona praw w tym rzemiośle,
3)    kształtowanie opinii i ocen na terenie Polski i poza jej granicami,
4)    upowszechnianie wiedzy o kulturze rzemiosła,
5)    popularyzacja zasad etyki rzemieślniczej,
6)    prowadzenie szkoleń,
7)    udzielanie pomocy wzajemnej,
8)    prowadzenie poradnictwa w zakresie: prawa, podatków, marketingu, reklamy i kształtowanie cen (rynku)
9)    działalność charytatywna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych
10)    działalność na rzecz kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji
11)    działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwem
§7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)    popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych plecionkarzy i wikliniarzy, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
2)    obronę interesów zawodowych plecionkarzy i wikliniarzy z Polski,
3)    organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.
4)    współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
5)    organizowanie i prowadzenie szkoleń,
6)    udzielanie pomocy wzajemnej,
7)    współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
8)    występowanie z wnioskami i postulatami,
9)    udział w targach w celach handlowych i promocyjnych.
§8.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkami.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§9.
1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.    Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)    członków zwyczajnych,
2)    członków wspieranych,
3)    członków honorowych.
§11.
1.    Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2.    Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc fizyczną lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4.    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
5.    Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
§12.
1.    Członek zwyczajny ma prawo do:
1)    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)    uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3)    zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4)    korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5)    noszenia odznaki organizacyjnej,
6)    zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia 

2.    Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)    aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3)    przestrzegania etyki zawodowej,
4)    regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§13.
1.    Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12 ust. 2 pkt 2-6.
2.    Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3.    Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4.    Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§14.
1.    Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej poprzez członka wspierającego,
3)    skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4)    wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad  i etyki,
5)    wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6)    pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
2.    W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1,2,3 i 6 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków,  w terminie 21 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3.    Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
Struktura organizacyjna
§15.
1.    Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna,
4)    Sąd Koleżeński,
5)    Komisja weryfikacyjna do spraw członkowskich,
6)    Inne komisje powołane przez Walne Zebranie Członków dla określenia spraw.
7)    Prezes Honorowy jako głos doradczy pełniący jednocześnie funkcje Pełnomocnika Zarządu .
2.    W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 1000 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 20 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3.    Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin.
§16.
1.    Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.    Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§17.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dodanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykła większością głosów.
Walne Zebranie Członków
§18.
1.    Walne Zebranie Członków jest władzą Stowarzyszenia.
2.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3.    O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1)    w pierwszym terminie 50% + 1 członek,
2)    w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 5 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§19.
1.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.    Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §16 ust. 1.
3.    Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.    Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
5.    Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1)    z własnej inicjatywy,
2)    na żądanie Komisji Rewizyjne
3)    na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 

8.    W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi, z zachowaniem postanowień §18 ust. 3.

9.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§20.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)    określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2)    uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
3)    uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,
4)    uchwalenie budżetu,
5)    wybór i odwołanie Prezesa oraz członków Stowarzyszenia
6)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7)    ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
8)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9)    rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10)    podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11)    nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12)    podejmowania uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
13)    podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych do obrad,
14)    powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
15)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd
§21.
1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.    W skład Zarządu wchodzi 8 osób: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz, trzech członków, prezes honorowy.
3.    Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
4.    Prezydium Zarządu, które tworzą: Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezes oraz Sekretarz i Skarbnik, kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezydium określa Zarząd.
5.    Zasady działania Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
6.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 12 razy w roku.
7.     Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
§22.
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez walne Zebranie Członków.
§23.
1.    Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.
2.    Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
3.    Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura – pełnomocnictwa ogólnego obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.
§24.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1)    realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)    określenie szczegółowych kierunków działania,
3)    ustalenie budżetu i  premilinarzy,
4)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5)    uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6)    powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
7)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8)    organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9)    podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( przyjmowanie, skreślanie),
10)    prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11)    wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12)    opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
13)    występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.
Komisja Rewizyjna
§25.
1.    Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
§26.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2)    występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3)    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) zarządu,
4)    zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5)    składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
6)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§27.
1.    Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę wadzę.
§28.
W przypadkach określonych w §26 pkt. 3 Walne Zebranie członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Sąd Koleżeński
§29.
1.    Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.    Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w  innych władzach Stowarzyszenia.
§30.
1.    Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2.    Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
3.    Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, z także odwołania się do sądu wyższej instancji lub Walnego Zebrania Członków.
4.    Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
5.    Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.
§31.
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1)    rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2)    rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia,
3)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu członków,
4)    orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.
§32.
Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
§33.
Sąd Koleżeński może nakładać kary organizacyjne:
1)    upomnienia,
2)    nagany,
3)    zawieszenia w prawach członkowskich do odwołania,
4)    wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§34.
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji rewizyjnej – z głosem doradczym.
§35.
Szczegółowy tryb i zasady Sadu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.
Rozdział V – Majątek i fundusze
§36.
1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.    Wszelkie środki pozyskane dla stowarzyszenia [dotacje, ,składki,, darowizny,, dochody z działalności] nie podlegają procedurze zamówień publicznych
3.    Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§37.
1.    Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1)    opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2)    dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3)    dotacje,
4)    dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,
5)    korzyści z ofiarności publicznej,
6)    wpływy z działalności statutowej.
2.    Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
3.    Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad przyjętych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4.    Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących o korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
5.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§38.
1.    Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów, w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.
2.    Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.
Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§39.
1.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz  rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3.    Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili podjęcia.
4.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5.    W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20, pozycja 104 z późniejszymi zmianami).
Rozdział VII – Przepisy przejściowe
§40.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

STATUT DO POBRANIA